Nieuwsbrief April 2017

Lieve mensen,
Het voorjaar is begonnen, de tuin wordt wakker. Heel voorzichtig komen de bloemen en planten naar het licht.
Wanneer we bovenstaande vergeestelijken, zijn we dankbaar om te mogen zien dat het Bijbels onderricht /seminar wat in maart j.l. gegeven is mensen raakt en zij heel voorzichtig naar buiten treden.

Ook in deze periode voor Pasen; zijn we dankbaar om mee te maken hoe nieuw Leven ontluikt.
Verderop vindt u een verslag van de seminar. Ook enkele praktische zaken kunt u lezen.

01.01.16 Saldo

2185

Giften particulieren

4592

Giften gemeenten

554

Giften instellingen

1250

Totaal inkomsten

8581

Evangelisatie, boeken, Bijbelstudies

4447

Noodhulp families, eten, medicijnen

551

Transport hulpgoederen

970

Bouwkosten woningverbetering

450

Leningen

0

Kosten bank, nieuwsbrief, algemeen

376

Totaal uitgaven

6794

31.12.16 Saldo

1787

Steeds weer mogen we dankbaar terugkijken en ontdekken dat de Heer uiteindelijk voorziet!
Maar ook dat Hij bepaalt wat we kunnen en mogen doen.

Onderwijs
Maart 2017: Douwe Broersma en mijn persoon, Dirk Lof, reisden van Eindhoven naar Sofia en terug , en zorgden dat we in het conferentieoord in Hisarya kwamen. Hisarya is ongelooflijk oud met enorme muren en poorten uit de 4e eeuw toen het een belangrijke stad was in het Romeinse Rijk. Via Google zijn veel afbeeldingen te vinden.

Nu was de uitnodiging uitgegaan naar dezelfde groep als vorig jaar herfst, n.l. de kerken in de regio Plovdiv waar Maja Hristozova haar net werk heeft. De andere groep die we nu al 3 keer in September hebben gehad is meer besloten, n.l. de zigeunerkerken die een soort classis vormen rondom de Pinksterkerk in Pazardzhik die eigenlijk de moederkerk is in dat geheel.

Voor dit seminar hadden zich meer dan 40 belangstellenden opgegeven en die stonden er ook inderdaad om 10.00 op die zaterdag! Het waren voorgangers, maar ze hadden allemaal wel een paar belangstellende, leergierige gemeenteleden meegenomen.

Deze keer hadden we op het programma: Ruth, hoofdstukken 26 en 27 van Mattheus (het is immers Lijdenstijd) en Job (waar onze onvermoeibare tolk Maja de laatste maanden een grote belangstelling voor ontwikkeld heeft). Ook was er nu uitdrukkelijk gevraagd of ik een (liefst kritische ) beschouwing wilde wijden aan de 7e Dags Adventisten en de Jehova’s Getuigen. Dat zijn namelijk zeer actieve gemeentes waar deze voorgangers kennelijk concurrentie van ondervinden. Zelf noemen ze zich Pinksterkerken, maar het kenmerkende van die richting ,n.l. het spreken in tongen, heb ik nooit zo sterk gezien in hun kerkdiensten. Het gaat hen vooral om levensheiliging, zou ik willen zeggen.

Voor de volledigheid heb ik een beschouwing toegevoegd over de Reformatie die dit jaar 500 jaar is geleden (als je Luther met zijn stellingen aanhoudt) en die veel aandacht krijgt, juist ook van Rooms-Katholieke zijde en vooral in Duitsland. Men moet niet gering denken over hoeveel gelijk Luther krijgt van die zijde. Natuurlijk wilde ik wel even gezegd hebben dat er wel vreselijke godsdienstoorlogen uit zijn voortgekomen en dat de Verlichting (die zoveel duisters heeft voortgebracht) ook begrepen moet worden als een verzet tegen het gezag van religieuze autoriteiten zoals die bleek in die oorlogen en daarvoor hun heil zochten in de Rede.

Ook is het wel zo eerlijk om te onderstrepen dat Luther de Kerk anders wilde en niet een andere Kerk. Maar het is geëscaleerd. Deze groep van 40 mensen kwamen dus uit verschillende gemeentes die verder wellicht weinig of niets met elkaar te maken hebben. Maar de onderlinge verstandhouding leek mij prima en ze kunnen samen heel wat liederen uit hun hoofd zingen. We hielden Zondag om 12.00, want na de maaltijd moest iedereen naar huis om voor de parlementsverkiezingen zijn/haar stem uit te brengen.

Het was dus wat korter dan vorige keer, maar we moeten maar denken dat niet het vele goed is, maar het goede veel. Uit de reacties kunnen we wel opmaken dat men dit volgend jaar wel weer wil doen.

Pazardzhik
Er is ook nieuws van die andere groep! In Pazardzhik is dan toch een nieuwe dominee gekomen: pastor Alexander Vulkanov. Met hem hadden Douwe en ik een gesprek en hij heeft duidelijke plannen met de gemeente waarbij hij grote belangstelling heeft om voort te zetten wat onder zijn voorgangers is opgezet en dit nu toe te passen voor de gehele gemeente. We kunnen ons dus voorbereiden op een seminar in September D.V, niet voor de kleine, veilige groep, maar voor de gehele gemeente met een duidelijke insteek naar inzet, opbouw, positief en vreugde in de Heer..

Tot zover Dirk Lof

– – – – – – – – –

Maja had de indeling dit jaar iets anders georganiseerd. Van 3 dagen naar 2 en dan efficiënter met de tijd (meer westers). De pauzes voor betrokkenheid en contact.

Zaterdag de vragen verzamelen en zondags beantwoorden door Dirk, Douwe en Maja. Zondagmorgen mocht Douwe nog een inleiding doen over een van de grote problemen van de Roma: leningen, wat vind God hiervan, of liever wat zegt God hierover. Een simpele uitleg hiervoor is: lees de bijbel! Vervolgens pakken we de bijbel (of bijbel-app op de telefoon) en lezen elke tekst waarin het woord lening voorkomt (OT + NT), we lezen de context en kijken naar de letter (wet) en het hart (liefde) en naar ons eigen hart (hoe ontvang ik het, interpreteer ik het en pas ik het toe: op Gods Woord of op mijn eigen interpretatie).

Doe ik Gods wil of mijn eigen wil. En dan blijkt dat God ook over dit onderwerp heel veel, en heel duidelijk, geopenbaard heeft.

Douwe Broersma

Maja vertelt over Job.

Hulpgoederen
Intussen staan de volgende goederen klaar om vervoerd te worden. Echter er is op dit moment nog geen Bulgaarse vrachtauto beschikbaar (marktwerking). Moesten we voorheen alles in een korte tijd transportklaar maken, nu wachten we op de vrachtauto. We weten geduld wordt beloond op Zijn tijd.

Malo Konare
De kerkbouw van de gemeente o.l.v. Daniel ligt momenteel nog stil. Er is geen geld!

Velen werken zich in de schulden, nemen leningen van familie of leninghaaien (kantoren die leningen verstrekken tegen soms 100% rente per jaar of gedeelte ervan) waar velen nooit weer vanaf komen. Over enkele weken beginnen de landbouwwerkzaamheden weer en kan er weer iets verdiend worden om leningen af te lossen. Restpost is dan de kerk, daarom moeten we altijd nadruk leggen op de eerste tiende. Aan het eind blijft er geen tiende over.

De kerk onder leiding van Rita heeft daklekkage die tot nu toe niemand hersteld. In de zomervakantie ligt hier dus nog een taak. Rita gaat zelf niet meer voor maar vraagt nu alleen nog voorgangers die gestudeerd hebben.

Ognyanovo. Pamidovo. Govedare. Vetren, Zvanitchevo. Kovachevo.
Vele contactpersonen hebben we niet kunnen bezoeken en hebben we nog niets van gehoord. We merken wel dat in Bulgarije de economie niet echt groeiend is waardoor velen, ook gelovigen, steeds meer in de problemen komen.

Misschien moeten we het zo zeggen dat er een steeds grotere en helderder scheiding komt tussen hen die in Jezus Christus geloven en hen die in de economie geloven als heilbrenger.

Wij wensen u van harte Gods zegen, rust en vrede
Shalom.

Tot slot

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus (laten) verzorgen.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven.

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.